Bærekraftig bilvask

Som forbruker har du stor innflytelse. Ved å vaske bilen din hos virksomheter som tilbyr bærekraftig bilvask tar du ansvar for å unngå at useriøse aktører får fotfeste i markedet. Bærekraftige bilvaskvirksomheter etterlever

myndighetenes strenge krav på området for miljø og utslipp. I tillegg sørger bærekraftige bilvaskvirksomheter for ordentlige og ryddige arbeidsforhold for egne medarbeidere. Ved å velge bærekraftige bilvaskvirksomheter bidrar du til at seriøse bedrifter gis mulighet til å overleve i markedet over tid. Det er bra for både miljøet, arbeidslivet og samfunnet.

Les mer om bærekraftig bilvask på nettsiden: www.brabilvask.no

Visste du at:

Myndighetene har etablert strenge krav til miljø og utslipp for alle virksomheter som tilbyr bilvask. Gjennom lovverket er det blant annet stilt krav til hvordan avløpsvannet fra bilvask skal håndteres. I tillegg er det stilt krav til vaskemidlene som benyttes. Hensikten med regelverket er å unngå at oljeholdig avløpsvann og miljøgifter havner i naturen og ødelegger for plante- og dyreliv.

Myndighetene har gjennom arbeidsmiljøloven og annet regelverk oppstilt klare krav som skal ivareta arbeidstakeres helse, miljø og sikkerhet. Alle medarbeidere har krav på skriftlige ansettelsesavtaler og det skal legges til rette for bruk av verneutstyr i forbindelse med håndtering av farlige stoffer. Både arbeidstakerog arbeidsgiversiden er positive til et organisert arbeidsliv, tariffavtaler og et ryddig arbeidsliv med ordentlige forhold.

Norsk næringsliv er underlagt strenge regler på området for blant annet skatt, merverdiavgift og regnskap. Disse gjelder også for virksomheter som tilbyr bilvask. Seriøse virksomheter etterlever myndighetenes krav og legger gjennom dette til rette for at man kan oppfylle viktige samfunnsmål. Dette kommer alle til gode. Ved å velge bærekraftig bilvask støtter du den seriøse delen av norsk nærings- og arbeidsliv.